DT Swiss-Polska Sp. z o. o.

Informacja o realizowanych strategiach podatkowych w spółce DT Swiss-Polska Sp. z o. o.

Podatkowy 2020

1    Cel i zakres Informacji

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 jest publikowana w celu realizacji przez DT Swiss-Polska Sp. z o.o. 1  obowiązku wynikającego z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 2.


2    Strategia podatkowa realizowana przez DT Swiss Polska w roku podatkowym 2020

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego, prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publiczno-prawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Spółka w toku swojej działalności oraz wartościami etycznymi, które Spółka przyjęła. Za kreowanie strategii podatkowej Spółki i nadzór nad jej realizacją odpowiedzialny jest Wiceprezes Zarządu, współpracując w tym zakresie z Głównym Księgowym oraz Kierownikiem Działu Kadrowo-Płacowego. 

Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji i generalne ramy postępowania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których DTPL działa jako podatnik, płatnik lub inkasent.  


3    Procesy i procedury podatkowe stosowane przez DT Swiss Polska oraz dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej


3.1    Informacje o stosowanych przez DT Swiss Polska procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Strategia podatkowa DTPL znajduje odzwierciedlenie w procedurach stosowanych przez Spółkę, dotyczących realizacji jej obowiązków podatkowych.
Procesy i procedury związane z realizacją obowiązków podatkowych w Spółce mają dwoisty charakter. W celu zagwarantowania poprawności realizacji części kluczowych procesów, niektóre z procedur mają charakter sformalizowany. Niemniej, w stosunku do pewnych obowiązków podatkowych, część procedur zostało wypracowanych w toku wieloletniej praktyki i nie przyjmują one sformalizowanej postaci. 
Procedury funkcjonujące w Spółce podlegają regularnej weryfikacji i dostosowaniu do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz Spółki oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności na rynku rowerowym.
Pracownicy poszczególnych działów Spółki są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania kierowanych do nich wytycznych i instrukcji postępowania. 
Kluczowe z perspektywy działalności DT Swiss Polska procesy, procedury i schematy postępowania dotyczą:

 • kwalifikacji podatkowej operacji gospodarczych,
 • sporządzania kalkulacji i deklaracji podatkowych, wysyłki deklaracji i płatności podatków,
 • weryfikacji kontrahentów oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem transakcji,
 • monitorowania zgodności systemów księgowych,
 • archiwizacji danych,
 • współpracy z organami podatkowymi.

3.2    Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka podejmuje współpracę z organami podatkowymi w wszelkich niezbędnych formach w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Spółka terminowo przekazuje organom podatkowym informacje podatkowe:

 1. do których zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych,
 2. o które wnioskują organy podatkowe.

4    Realizacja obowiązków podatkowych oraz schematy podatkowe przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

4.1    Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze i analizy zgodności;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług;
 • podatku od nieruchomości. 

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) w odniesieniu do następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (podatku u źródła).

4.2    Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2020 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.


5    Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych 

5.1    Transakcje z podmiotami powiązanymi  

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok podatkowy 2020 suma bilansowa aktywów wyniosła 143 074 222,00 PLN.
W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła dwie transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp. Charakter transakcji Podmiot
1. Transakcja towarowa Sprzedaż wyrobów gotowych i towarów DT Swiss AGDT Swiss AG

 

 

Nierezydent

DT Swiss France SAS
Transakcja towarowa Zakup materiałów i towarów DT Swiss AG
DT Swiss Asia Ltd
2.  Transakcja finansowa Obciążenie kosztami odsetek z tytułu pozyskanych pożyczek od DT Swiss AG DT Swiss AG  

5.2    Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała i nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych z zakresu:

 • łączenia spółek;
 • przekształcenia spółki w inną spółkę;
 • wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (w tym w ramach podziału spółki);
 • wymiany udziałów i
 • innych, wyżej niewskazanych,które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych. 

6    Informacje o złożonych wnioskach 


6.1    Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
 

6.2    Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.
 

6.3    Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 

6.4    Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 


7    Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

W roku podatkowym 2020 Spółka dokonała transakcji nabycia towarów od podatników zarejestrowanych na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Spółka podkreśla, że nie korzysta ze sztucznych struktur podatkowych, które mają na celu unikanie opodatkowania, nie mają treści handlowej i nie są zgodne z duchem prawa lokalnego lub międzynarodowego. Wszelkie transakcje z rezydentami Hongkongu są związane z realną działalnością tych podmiotów oraz działalnością prowadzoną przez Spółkę. Zawarcie transakcji zakupu materiałów produkcyjnych wynika z modelu działania przyjętego przez Grupę DT Swiss, a wybór dostawców jest przeprowadzany przez wykwalifikowany i doświadczony dział zakupów. Nabywane materiały produkcyjne spełniają normy jakościowe Grupy DT Swiss, co umożliwia Spółce zachowanie najwyższych standardów w zakresie jakości produkcji. 

 

[1] Dalej także DTPL, DT Swiss Polska, Spółka
[2] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800 t.j. z późn. zm., dalej: Ustawa CIT.

Podatkowy 2021

1.   Cel i zakres Informacji

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 jest publikowana w celu realizacji przez DT Swiss-Polska Sp. z o.o.  obowiązku wynikającego z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych .

2.   Strategia podatkowa realizowana przez DT Swiss Polska w roku podatkowym 2021

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego, prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publiczno-prawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Spółka w toku swojej działalności oraz wartościami etycznymi, które Spółka przyjęła. Za kreowanie strategii podatkowej Spółki i nadzór nad jej realizacją odpowiedzialny jest Wiceprezes Zarządu, współpracując w tym zakresie z Dyrektorem Administracyjnym, Głównym Księgowym oraz Kierownikiem Działu Kadrowo-Płacowego. 

Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji i generalne ramy postępowania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których DTPL działa jako podatnik, płatnik lub inkasent.  

3.    Procesy i procedury podatkowe stosowane przez DT Swiss Polska oraz dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

3.1    Informacje o stosowanych przez DT Swiss Polska procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Strategia podatkowa DTPL znajduje odzwierciedlenie w procedurach stosowanych przez Spółkę, dotyczących realizacji jej obowiązków podatkowych.

Procesy i procedury związane z realizacją obowiązków podatkowych w Spółce mają dwoisty charakter. W celu zagwarantowania poprawności realizacji części kluczowych procesów, niektóre z procedur mają charakter sformalizowany. Niemniej, w stosunku do pewnych obowiązków podatkowych, część procedur zostało wypracowanych w toku wieloletniej praktyki i nie przyjmują one sformalizowanej postaci. 

Procedury funkcjonujące w Spółce podlegają regularnej weryfikacji i dostosowaniu do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz Spółki oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności na rynku rowerowym.
Pracownicy poszczególnych działów Spółki są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania kierowanych do nich wytycznych i instrukcji postępowania. 

Kluczowe z perspektywy działalności DT Swiss Polska procesy, procedury i schematy postępowania dotyczą:

 • kwalifikacji podatkowej operacji gospodarczych,
 • sporządzania kalkulacji i deklaracji podatkowych, wysyłki deklaracji i płatności podatków,
 • weryfikacji kontrahentów oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem transakcji,
 • monitorowania zgodności systemów księgowych,
 • archiwizacji danych,
 • współpracy z organami podatkowymi.

3.2    Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka podejmuje współpracę z organami podatkowymi w wszelkich niezbędnych formach w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.


Spółka terminowo przekazuje organom podatkowym informacje podatkowe:

 1. do których zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych,
 2. o które wnioskują organy podatkowe.

4.   Realizacja obowiązków podatkowych oraz schematy podatkowe przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

4.1    Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze i analizy zgodności;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług;
 • podatku od nieruchomości. 

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) w odniesieniu do następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (podatku u źródła).

4.2    Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

5.   Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych 

5.1    Transakcje z podmiotami powiązanymi  

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok podatkowy 2021 suma bilansowa aktywów wyniosła 247 528 609,13 PLN.
W roku podatkowym 2021 Spółka zawarła dwie transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp.

Charakter transakcji

Podmiot

1.

 

Transakcja towarowa

Sprzedaż wyrobów gotowych i towarów

DT Swiss AG

Nierezydent

DT Swiss France SAS

Transakcja towarowa

Zakup materiałów i towarów

DT Swiss AG

DT Swiss Asia Ltd

2.

Transakcja finansowa

Obciążenie kosztami odsetek z tytułu pozyskanych pożyczek od DT Swiss AG

DT Swiss AG

5.2    Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 
W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała i nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych z zakresu:

 • łączenia spółek,
 • przekształcenia spółki w inną spółkę,
 • wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (w tym w ramach podziału spółki),
 • wymiany udziałów,
 • innych, wyżej niewskazanych,

które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych. 

6    Informacje o złożonych wnioskach 

6.1    Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

 

6.2    Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

 

6.3    Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

6.4    Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

7    Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

W roku podatkowym 2021 Spółka dokonała transakcji nabycia towarów od podatników zarejestrowanych na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych. 

Spółka podkreśla, że nie korzysta ze sztucznych struktur podatkowych, które mają na celu unikanie opodatkowania, nie mają treści handlowej i nie są zgodne z duchem prawa lokalnego lub międzynarodowego. Wszelkie transakcje z rezydentami Brytyjskich Wysp Dziewiczych są związane z realną działalnością tych podmiotów oraz działalnością prowadzoną przez Spółkę. Zawarcie transakcji zakupu materiałów produkcyjnych wynika z modelu działania przyjętego przez Grupę DT Swiss, a wybór dostawców jest przeprowadzany przez wykwalifikowany i doświadczony dział zakupów. Nabywane materiały produkcyjne spełniają normy jakościowe Grupy DT Swiss, co umożliwia Spółce zachowanie najwyższych standardów w zakresie jakości produkcji.